O KURSACH

"Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa."

 

Rz 10,17

KURSY SNE

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała jako odpowiedź na słowa Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15; por. Mt 28, 19), a następnie na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, wyrażonego przede wszystkim w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles laici. Już w 1979 r. w Krakowie - Nowej Hucie, Papież ogłosił, że „rozpoczyna się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co pierwsza”, a następnie w 1983 roku na Haiti, gdzie mówił o konieczności zaangażowania się w nową ewangelizację, „nową w swym zapale, w swych metodach, w swym wyrazie”.

Za pomysłodawcę Szkół Nowej Ewangelizacji uznaje się Jose H. Prado Floresa. Jest on biblistą i ewangelizatorem. Napisał 33 książki na temat ewangelizacji. Dotychczas ewangelizował w ponad 50 krajach na 5 kontynentach. Był również wysłany przez Papieża Jana Pawła II, by głosić rekolekcje dla księży w 17 krajach.

 

CZYM SĄ KURSY SNE

Podstawą funkcjonowania każdej Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE) jest oparcie się na trzech filarach: kerygmacie, charyzmacie i wspólnocie.

 1. Kerygmat – Jezus umarły, zmartwychwstały i uwielbiony, jako Zbawiciel, Pan i Mesjasz

 2. Charyzmat – Znaki wierności Pana, które pozwalają nam doświadczyć

 3. Wspólnota – Wspólnoty ewangelizowane i ewangelizujące, które ukazują, że królestwo Boże jest pośród nas.

 

Każdy z tych elementów jest niezwykle ważny i przejawia się we wszystkich działaniach SNE. Głównym narzędziem ewangelizacji i formacji w Szkole Nowej Ewangelizacji są kursy.

 

KURSY – to rekolekcje, nauka, praca, a przede wszystkim spotkanie z Prawdziwie Żyjącym Bogiem oraz spotkanie z braćmi i siostrami we wspólnocie tych, którzy głoszą i chcą głosić światu Bożą Miłość.

 

DLACZEGO KURSY SNE?

Nie ma rozwoju, wzrastania bez ciągłej nauki, pracy nad sobą i stałej regularnej formacji.

Duchowy rozwój to:

- codzienna indywidualna modlitwa Słowem Bożym,

- aktywne uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła – zwłaszcza w sakramencie Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii,

- modlitwa wspólnotowa,

- stała formacja (uczestnictwo całorocznych nauczaniach, praca z dzienniczkiem formacyjnym),

- regularne uczestnictwo w kursach formacyjnych (nie więcej niż 2 kurs rocznie)

 

 

RODZAJE KURSÓW

 

Program formacji został podzielony na trzy integralne etapy:

 1. Ewangelizacja osobista

 2. Jak ewangelizować?

 3. Formacja ewangelizatorów.

Na każdy z nich składa się siedem kursów, które mają z nas czynić bardziej uczniów Chrystusa, zdolnych do bycia apostołami.

 

ETAP 1 – EWANGELIZACJA OSOBISTA

 

 1. Kurs Nowe Życie z Bogiem

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

Każdy z nas otrzymał na chrzcie świętym wspaniały dar nowego życia. Czasami pozostaje on jednak jak nierozpakowany prezent. Kurs Nowe Życie z Bogiem pomoże odkryć ten dar, aby na nowo go przyjąć i nim żyć. Dokonuje się to poprzez spotkanie z Bogiem, który pierwszy nas umiłował, i który z miłości do nas posłał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa – Jedynego Zbawiciela i Pana.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób pragnących żywej relacji z Bogiem. Zarówno dla tych, którzy Boga dotąd nie poznali, jak i tych, którzy chcą odnowić swoja wiarę. Ten kurs to wyjątkowe weekendowe rekolekcje, które pozwolą doświadczyć prawdziwej Bożej Miłości i spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem, które prowadzą do radykalnej zmiany życia.

 

 1. Kurs Emaus

„Wszyscy oni trwali na modlitwie” (Dz 1, 14a).

Modlitwa jest uprzywilejowanym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Ten Kurs nie tylko ukazuje sens i cel modlitwy osobistej, wspólnotowej i liturgicznej, ale także daje doświadczenie takiej modlitwy przeżywanej w wymiarze Pięćdziesiątnicy. To przede wszystkim rozmiłowywanie w Słowie Bożym – nauka czytania Słowa i słuchania Boga w Słowie.

 

 1. Kurs Jan

„Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. (J 15, 8).

Kurs Jana odkrywa przed uczestnikami rekolekcji sekret tożsamości i misji ucznia Jezusa Chrystusa. Kurs pozwoli odpowiedzieć na pytania: Kim jest Jezus? Kim jest Jego uczeń? Z kim i jakie relacje buduje uczeń? Jak dokonuje się w nim wewnętrzna przemiana? Czy chcę być jak uczeń Jezusa i czy potrafię wszystko zostawić dla Jezusa?

 

 1. Kurs Jezus według Czterech Ewangelistów

„Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.” (J 20, 30-31).

Kim jest Jezus dla ciebie? To kurs, który ukazuje Osobę Jezusa Chrystusa widzianego oczami czterech Ewangelistów – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, aby Go poznać, pokochać, naśladować i głosić!

 

 1. Kurs Historia Zbawienia

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”(Hbr 1, 1-2).

Kurs Historia Zbawienia pochyla się nad Słowem Bożym, zgłębiając pełne miłości zbawcze działanie Boga w życiu Narodu Wybranego i w życiu Kościoła. Kurs uczy historio-zbawczego rozumienia Biblii, aby w zupełnie nowy sposób spojrzeć na swoje życie. Ten Kurs pomaga również odkryć, że historia zbawienia jest historią, którą Bóg realizuje w naszym życiu.

 

 1. Kurs Mojżesz

„Tak powiesz: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was.” (Wj 3, 15)

Bóg wybrał Mojżesza, aby wyprowadzić Naród Wybrany z niewoli egipskiej i doprowadzić do Ziemi Obiecanej. Kurs Mojżesz pokazuje drogę pasterza i lidera oraz Ludu Bożego, którzy wspólnie wędrują w pielgrzymce wiary do Ziemi Obiecanej, którą jest życie wieczne. To Kurs przede wszystkim dla osób mających odpowiedzialność za innych w rodzinie, wspólnocie, Kościele.

 

 1. Kurs Błogosławieni Jesteście

„Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5, 11-12).

Kurs Błogosławieni pozwala odkryć drogę do szczęścia przygotowaną przez Jezusa dla tego świata i dla życia wiecznego.

 

 

ETAP 2 – JAK EWANGELIZOWAĆ

 

 1. Kurs Paweł

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15)

Kurs Paweł przygotowuje do głoszenia Jezusa innym ludziom. Każdy ochrzczony jest wezwany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii. Podczas Kursu formułowani są nowi ewangelizatorzy dla dzieła Nowej Ewangelizacji. Tu można się nauczyć jak głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie współczesnemu człowiekowi w formie twórczej i skutecznej.

 

 1. Kurs Dynamis

„Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa” (Dz 4, 33).

 

Nie wystarczy ewangelizować. Trzeba ewangelizować z mocą. Nie wystarczy ewangelizować z mocą. Trzeba ewangelizować z wielką mocą! Ten sekret odkrywa Kurs Dynamis, aby stać się dobrymi narzędziami w dziele Nowej Ewangelizacji.

 

 1. Kurs Tymoteusz

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny” (Hbr 4, 12).

Żeby miecz był skuteczny, trzeba go dobrze naostrzyć. Podobnie jest ze Słowem Bożym. Kurs Tymoteusz wprowadza w techniki ułatwiające zapamiętywanie, podkreślanie i lekturę Słowa Bożego. Uczymy się, jak rozumieć Biblię i jak ją nieść z pośpiechem do innych, tak jak to uczynił Tymoteusz.

 

 1. Kurs Sekret Pawła

„Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa(1 Kor 11, 1).

Jakie sekrety posiadał św. Paweł? Kurs pomaga odkryć sekrety skuteczności posługi ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła, aby naśladując go, sprawiać, by Słowo Boże skutecznie docierało do innych ludzi.

 

 1. Kurs Apollos

„My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1, 23-24).

Kurs Apollos uczy jak głosić dzisiaj Jezusa w sposób twórczy i praktyczny, jak szukać przesłania w Biblii, by na tym fundamencie tworzyć nauczania?

 

 1. Kurs Damaszek

„Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk (Flp 1, 21-24).

Św. Paweł przez swoje życie i nauczanie pokazuje własną perspektywę kerygmatu. Kurs pozwala utożsamić się z Apostołem i na nowo odkryć głębię i moc Ewangelii. Zbawienie jest za darmo, dlatego warto powtórzyć za Pawłem: dla mnie żyć to Chrystus.

 

 1. Kurs Maryja

„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

 

Kim jest osoba Maryi i jaką relację powinno się z Nią budować? Kurs ten pomaga odkryć Maryję jako Matkę Chrystusa, Matkę Kościoła, Jej rolę w zbawczym planie Boga i przyjąć Ją do siebie jako swoją Matkę.

 

ETAP 3 – JAK FORMOWAĆ EWANGELIZATORÓW

 

 1. Kurs Maranatha

„Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Ap. 22, 13).

Kurs pozwala przeżyć doświadczenie Apokalipsy. Jest on studium ostatniej księgi Pisma Świętego, które od spojrzenie na nią z góry, na wzór Jana prowadzi w dół, co codzienności, aby stawić czoła wszystkim przeciwnościom życia z nadzieją, wołając z głębi serca: „Maranatha, przyjdź Panie Jezu!”.

 

 1. Kurs Piotr

 

„Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego”.  (Mt 16, 18-19)

 

Kurs wprowadza w eklezjologię i sakramentologię Kościoła.

 

 1. Kurs Wstęp do Biblii

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1, 1-3)

Wejść we wspaniały świat Biblii. Jak poprawnie rozumieć i interpretować Słowo Boże? Ten kurs daje narzędzia by odkryć głębiej Pismo Święte, zrozumieć wewnętrzny świat Biblii, odkryć rodzaje literackie, języki,  sposób narodzin i kształtowanie się Biblii.

 

 1. Kurs Łukasz

 

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 9-13).

Kurs Łukasz doprowadzi uczestników do głoszenia służącego wyznaniu i uzasadnieniu swojej wiary. Kurs przekazuje jakich form i metod wyznawania i uzasadniania naszej wiary używać wobec braci nie rozumiejących czym jest Kościół Katolicki oraz jak wyjaśniać błędy głoszone przez innych.

 

 

 1. Kurs Teologia Biblijna

„Jezus rzekł: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52).

Kurs ukazuje jedność Starego i Nowego Testamentu oraz rozwój objawienia Bożego.

 

 1. Kurs Melchizedek

 

„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” (J 6, 55-56).

 

Kurs ten pomaga w głębszym zrozumieniu, przeżywaniu i celebrowaniu obecności Jezusa Chrystusa w Liturgii.

 

 1. Kurs Jetro

„aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś” (J 17, 23b).

Kurs ten uczy, jak należy pracować dla jedności Kościoła-Ciała Chrystusa, o którą Jezus prosił Ojca, aby świat uwierzył i został zbawiony.